کوپلینگ های سرفلکس

  • Surflex Couplings with EPDM/HYTREL Sleeve

    کوپلینگ های سرفلکس با آستین EPDM/HYTREL

    طراحی ساده کوپلینگ Surflex Endurance سهولت مونتاژ و عملکرد قابل اعتماد را تضمین می کند. هیچ ابزار خاصی برای نصب یا حذف مورد نیاز نیست. کوپلینگ های استقامتی Surflex را می توان در کاربردهای مختلف استفاده کرد.