زنجیر آسیاب قند

  • Sugar Mill Chains, and with Attachments

    زنجیر آسیاب قند، و با پیوست

    در سیستم تولیدی صنعت قند می توان از زنجیر برای حمل و نقل نیشکر، آب میوه گیری، ته نشینی و تبخیر استفاده کرد. در عین حال، شرایط سایش بالا و خوردگی قوی نیز الزامات بالاتری را برای کیفیت زنجیره ایجاد می کند. همچنین، ما انواع مختلفی از اتصالات برای این زنجیره ها داریم.