کوپلینگ های ML

  • ML Couplings(Plum Blossom Couplings) C45 Complete Set with Urethane Spider

    کوپلینگ ML (کوپلینگ شکوفه آلو) ست کامل C45 با اورتان اسپایدر

    کوپلینگ شافت انعطاف پذیر از نوع شکوفه آلو (ML، که LM نیز نامیده می شود) از کوپلینگ نیمه شفت با همان پنجه بیرون زده و جزء انعطاف پذیر تشکیل شده است. با استفاده از جزء الاستیک شکوفه آلو که بین پنجه بیرون زده و دو کوپلینگ نیم شفت قرار گرفته است. اتصال دو دستگاه نیمه محور را درک کنید. دارای دو محور جبران کننده کج بودن نسبی، کاهش لرزش بافر. ساختار ساده با قطر کوچکتر.