زنجیر غلتکی دقیق گام کوتاه با صفحه مستقیم (سری AB)